Privacy beleid → Tine Dujardin – Vastgoed – (Ver)koop en/of (Ver)huur

1. ALGEMEEN

TINE DUJARDIN, met zetel te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 108, ingeschreven bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nummer 0872.348.318 (hierna “TINE DUJARDIN”), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.tinedujardin.be. TINE DUJARDIN leeft als Belgische vennootschap de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. TINE DUJARDIN stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens(‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’). TINE DUJARDIN tracht de persoonsgegevens te verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit in België is op heden de ‘Autoriteit Gegevensbescherming’ waarmee contact kan opgenomen worden ingeval van klachten /incidenten.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de onderhavige bepalingen niet geldig zou zijn, of onvolledig dan wordt deze vervangen of aangevuld door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen conform de Verordening Gegevensbescherming.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

2.1. DE GEGEVENS DIE U ONS MEEDEELT

In het aanmeldingsformulier op de onze website: uw e-mailadres, uw naam, uw telefoonnummer, het pand waarin u geïnteresseerd bent.

2.2. DE GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie onderaan in dit document voor onze cookie policy. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door TINE DUJARDIN en uitsluitend gedurende uw bezoek aan onze website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres, 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem en 3°) de laatst bezochte internet pagina.

2.3. DE PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR COMMERCIËLE PARTNERS WORDEN MEEGEDEELD

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van TINE DUJARDIN aan TINE DUJARDIN dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1. ALGEMENE DOELEINDEN

Uw persoonsgegevens worden verzameld om

3.2. DIRECT MARKETING EN MEDEDELING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij TINE DUJARDIN hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij uw aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@tinedujardin.be. TINE DUJARDIN zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers, overheidsinstanties of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of andere bindende rechtshandeling om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

3.3. ERNSTIGE OVERTREDINGEN

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

4. DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door TINE DUJARDIN.

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren,te wijzigen , te verwijderen ,te beperken of over te dragen en dit door verzending van een e-mail aan info@tinedujardin.be of per brief aan het adres in artikel 1 van deze Privacy Policy, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

De gegevens worden meegedeeld, aangepast, verwijderd of overgedragen in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen een redelijke termijn worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of door een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn.

U is geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan TINE DUJARDIN mee te delen. U dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet invult op het aanmeldingsformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan TINE DUJARDIN.

6. RECHT VAN VERZET

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@tinedujardin.be. U kan u echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

TINE DUJARDIN heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor het risico hoog ligt dat uw rechten en vrijheden dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In geen geval kan TINE DUJARDIN aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

TINE DUJARDIN houdt eraan u ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die TINE DUJARDIN niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door TINE DUJARDIN. TINE DUJARDIN is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. TINE DUJARDIN raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen, daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

10. AANVAARDING

Door de website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van uw aanmelding, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt u ermee in dat TINE DUJARDIN uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.