Disclaimer → Tine Dujardin – Vastgoed – (Ver)koop en/of (Ver)huur

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Deze site is bestemd om informatie ter beschikking te stellen over Tine Dujardin, met zetel te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 108, ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0872.348.318 , BTW-nr. BE 0872.348.318, en mag enkel als dusdanig gebruikt worden.

Hoewel TINE DUJARDIN zich inspant om informatie aan te bieden die actueel en juist is, wordt er door haar geen enkele garantie gegeven betrekkelijk de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie worden geen rechten ontleend. TINE DUJARDIN kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreeks schade, of gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie op de site, evenmin voor het niet goed functioneren van de website. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet beschouwd worden als een vervanging van juridisch advies. TINE DUJARDIN is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, of gelijkaardige..., indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen.

TINE DUJARDIN behoudt zich het recht voor om de informatie op haar site zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen.

TINE DUJARDIN verleent u als gebruiker het recht op gebruik en visualisering van haar website en van het erop verstrekte materieel voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Alle publicaties en uitingen van TINE DUJARDIN zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. TINE DUJARDIN behoudt alle rechten op handelsnamen, merken en patenten, alsmede auteursrechten, naburige rechten, intellectuele rechten en andere eigendomsrechten, zoals databankenrechten, op de informatie die de website bevat. Elk gebruik, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen en bewerkingen van informatie of eigendommen van de TINE DUJARDIN-site voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik onder om het even welke vorm en met om het even welke middelen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TINE DUJARDIN.

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van TINE DUJARDIN. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo's, foto's, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De gebruiker verbindt zich er toe

Geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden,

De toegang tot de website niet te verhinderen, noch te verstoren of te wijzigen,

Noch minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, TINE DUJARDIN of aan derden

Geen gebruik te maken van de website om computervirussen of illegale of schadelijke informatie te verspreiden.

De gebruiker mag hoe dan ook geen gegevens verwerven of proberen te verwerven die niet opzettelijk beschikbaar werden gesteld op deze website.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. TINE DUJARDIN kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van de websites, waarmee de TINE DUJARDIN-site een hyperlink legt. Het bestaan van deze hyperlinks impliceert niet dat er een samenwerking is tussen TINE DUJARDIN en de exploitanten van deze gelinkte sites. TINE DUJARDIN aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

TINE DUJARDIN kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken en raadplegen van deze website.

Elk geschil betreffende deze site zal onderworpen zijn aan het Belgische recht. In geval van een geschil zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West- Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd zijn.

Indien u vragen zou hebben omtrent deze gebruikersvoorwaarden van TINE DUJARDIN of indien u enig verzoek zou hebben, gelieve ons te contacteren op info@tinedujardin.be.